Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KL

SKEMA PEMARKAHAN

UJIAN DIAGNOSTIK PERTENGAHAN TAHUN 2005

KERTAS 2

BAHAGIAN A

Soalan 1.

a)     - terletak di lembah sungai di kawasan pesisir pantai dan kepulauan.

- menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut

- petempatan berkembang menjadi pelabuhan pembekal.

- pelabuhan pembekal berkembang menjadi pelabuhan keraiaan

- pelabuhan kerajaan berkembang menjadi pelabuhan entrenot.

- memperdagang hasil bumi

- penduduk kerajaan maritim terdiri daripada orang tempatan, orang laut dan pedagang luar.

- Bahasa perhubungan ialah Bahasa Melayu.

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

ms:78

b)     - membekalkan hasil tempatan dan kawasan takluknya kepada pedagang antarabangsa yang

           berdagang di pelabuhannya.

- membeli barangan daripada pedagang antarabangsa

- mengedarkannva kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitar.

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

ms:79

c)     - memiliki tenterajaut yang besar

- mengawal ialan perdagangan di Selat Melaka pelabuhannva baik

- kedudukan yang strategik di Selat Melaka

- terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa yang dibekalkan oleh

  kawasan pemerintahan dan kawasan taklukannya.

 

(1 isi = 1 markah)    maks 3/3

ms:80

d)     - kerajaan agraria memerlukan barangan mewah dari luar negara

- kerajaan agraria membekalkan keperluan makanan kepada kerajaan maritim

- kerajaan agraria membekalkan hasil hutan kepada keraj an maritim

- kerajaan maritim mendapatkan bahan mentah

- kerajan maritim memerlukan binatang kenderaan kerajaan maritim memerlukan tukang

  kavu

- kerajaan maritim memerlukan tukang batu yang baik

 

(jawapan agraria maks 2 markah shj) - maks 3/3

ms:83

 

 

Soalan 2.

 

a)     - Perluasan kuasa

- Perkahwinan

- Pendidikan

- Kegiatan intelektual

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

ms:196

b)     - Pendidikan awal atau asuhan yang berlaku dalam institusi keluarga

- Penekanannya terhadap pengaiaran nilai-nilai moral serta pembelajaran melalui

  pendengaran, penglihatan dan pemerhatian.

 

(1 isi = 2 markah)    maks 2/2

ms:201

c)     - Pallava

- K.awi

- Sunda Kuno

- Batak

- Rencong

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

ms:203

 

d)     Jelaskan kesan ajaran Islam dalam masyarakat Melayu tradisional

 

Pentadbiran:-/ istilah sultan /gelaran Khalifatuf Mukminin / nasab keturunan sultan / penasihat

                         ulama/ kerajaan Islam. (1m)

 

Perundanqan:-/ hukum-hukum Islam asas dalam undang-undang, contoh: Undanq-Undang Laut

                            Melaka, Hukum Kanun Melaka/ syariah (1 m)

 

Pendidikan:- / pendidikan untuk semua golongan/ institusi pendidikan, contoh: masjid, surau,

                          pondok, madrasah/ pengajaran AI-Quran/ peranan Istana/ pusat pendidikan /

                          wujud ulama dan pendakwah/ kitab tasavvuf diqunakan/pendidikan formal. (1m)

 

Bahasa:-    / tulisan jawi/ perbendaharaan kata, contoh : adat, adil daulat hakim hukum(1m)

 

Sastera:-    /bentuk prosa dan puisi/ hikayat ,contoh : Hikayat Nur Muhammad dll/puisi, contoh

                    Syair Dahulu Kala/ Hikayat saduran Arab-Parsi contoh: Hikayat Abu Nawas. (1m)

 

Kesenian:- / seni bina, contoh: masjid, mihrab, mimbar/motif ukiran istana/ Batu Bersurat

                    Terengganu/ seni khat/tarian, contoh : Dabus/ nyanyian contoh : nazam atau naban /

                    seni dikir/ ghazal (1m)

 

Gaya Hidup:- /perubahan akhlak/ perubahan kepercayaan/ amalan protocol/ hijabah/pertabalan/

                         lafaz ikrar/ hubungan individu atau pertalian kekeluargaan rapat/ adapt berziarah,

                         contoh : beri salam, bersalaman, cium tangan adab makan dan minum, baca

                         bismillah/ majlis berkhatan/ membaca Al-Quran (1m)

 

Perdaqanqan:-/ aktiviti perdagangan sumber rezeki besar (1m)

 

Mata wanq:- /tercatat nama atau gelaran sultan/tarikh Islam/ mempunyai tulisan jawi Arab (1m)

 

Percukaian:- / tolak amalan riba/zakat harta/ baitulmal (1m)

 

(1 fakta/kata kunci/tema 1 markah =mak 4 markah )

 

 

Soalan3.

a)     - Usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan

- Penentangan didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara daripada kuasa penjajah

 

(1 isi = 2 markah)    maks 2./2

ms:28

b)     - Dasar penaklukan British

- Eksploitasi terhadap Ekonomi Tempatan

- Pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan

- Campur tangan British dalam adat resam tempatan

- Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh

- Kesulitan penduduk tempatan

 

(1 isi = 1 markah)    maks 3/3

ms:30

c)     - Penghulu Dol Said

- Dato' Maharaja Lela

- Rentap

- Mat Salleh

- Linggir

- SyarifMasahor

- Yam Tuan Antah

- Dato' Bahaman

- Haji Abdul Rahman Limbong

- Tok Janggut

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

ms:29

d)     - Penentangan di lakukan oleh Mat Salleh

- SBUB menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh di Tambunan

- SBUB melaksanakan sistem cukai kepala

- SBUB melaksanakan surat perahu

- Gabenor Beauford telah menyerang dan membakar kampungnya

- Mat Salleh dan pengikutnya melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBLJB di Pulau

   Gaya

- SBUB menawarkan pelan damai iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya.

- SBUB mungkir ianii menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB.

- SBUB menyerang kubu Mat salleh

- Mat Salleh akhimya tewas.

 

(1 isi = 1 markah)    maks 3/3

ms:35-36

 

Soalan 4.

a)     - Ketegasan orang Melayu membantah Malavan Union

- Sikap politik Melayu yang sederhana

- Sokongan pegawai-pegawai tinggi British

- Sokongan bekas pegawai-pegawai British

- Perpaduan orang Melayu daripada semua golongan

- UMNO tidak menuntut kemerdekaan

- Gesaan Piagam Atlantik 1945

 

(1 isi = 1 markah)    maks 3/3

ms:103

b)     - Raja-raja Melayu dan Umno menolak semua prinsip dan struktur malayan Union

- Mereka menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-negeri Melayu

  Bersekutu

- Mereka menolak kerakyatan terbuka Malayan Union

- Mereka meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-negeri Melayu

- Mereka meminta perlindungan terhadap orang Melayu dipulihkan

- Mereka menuntut supaya Raja-raja Melayu sebagai ketua Negeri-negeri Melayu díakui

   semula

 

(1 isi = 1 markah)    maks 3/3

m.s 104-105

c)     - Sir Malcolm MacDonald

- Sir Edward Gent

- L.D. Gammans

(1 isi = 1 markah)   maks 2/2

m.s 104

d)     - tidak mewakili semua pihak

- tidak disertai penvakilan orang dagang

- menuntut konsep sebuah republik

- menuntut kemerdekaan penuh

 

(1 isi = 1 markah)    maks 2/2

m.s 105

BAHAGIAN B

(60 Markah)

Jawab tiga soalan sahaja.

5 a)   Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya penentangan masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

(12 markah)

-          ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepadaAllah yang Maha Esa.

-          masyarakat Quraisy menyembah berhala.

-          Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia

-          masyarakat Arab Jahilliah membezakan darjat dan taraf manusia.

-          Islam mengamalkan konsep persaudaraan

-          masyarakat Quraisy mengamalkan semangat Assabiah

-          orang Arab Quraisy beranggapanjika mereka menerima agama Islam maka mereka terpaksa tunduk kepada Nabi Muhammad.

-          penyebaran Islam menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah.

-          Penyebaran Islam menjejaskan aktiviti mengukir dan menjual patung berhala.

 

1 isi 2 markah. Mak 12/12

(ms. 111-112)

 

b)    Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengatasinya.

(8 markah)

 

-          Bersabar rfengan segala tindakan masyarakat Arab Quraisy.

-          menasihatí pengikutnya supaya sentiasa cekal dan tidak berputus asa.

-          membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan.

-          Nabi Muhammad merancang penyebaran Islam ke tempat baru iaitu Taif.

-          menyebarkan dakwah Islamiah secara berterusan

-          tidak pemah mengaku kalah dengan tindakan orang Arab Quraisy.

-          mengatur strategi baru dengan berhijrah ke Madinah

 

1 isi 2 markah. Mak 8/8

(m.s 113)

6 a)   Nyatakan ciri-ciri zaman gelap di Eropah selepas kejatuhan Tamadun Rom?

(12 markah)

 

-          Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan perdagangan dan kehidupan perbandaran.

-          tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan.

-          kemunculan golongan baron (tuan tanah)

-          golongan petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah.

-          petani yang tidak berkemampuan akan menyerahkan tanah mereka kepada golongan baron

-          mereka terpaksa menjadi hamba.

-          gereja Katolík merupakan institusi yang amat berkuasa dan memiliki hartanah yang banyak

-          gereja Katolik dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.

-          kegiatan perdagangan tidak meluas

-          tumpuan kepada sektor pertanian.

-          pemiagaan dikendalikan menerusi sístem íukaran barang (barter)

-          mata wang yang terdapat dalam pasaran sangat terhad.

1 isi 2 markah. Mak 12/12

(m.s.215-216)

 

b) Kejayaan sains dan teknologi pada zaman Renaissance telah membantu kegiatan penerokaan dan penjelajahan di Eropah.

Bincangkan faktor-faktor penjelajahan orang Eropah ke Timur.

(8 markah)

 

-          desakan ekonomi menyebabkan Orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas sutera dan rempah ratus dari Timur.

-          dorongan danpada pemerintah seperti Raja Sepanyol iaitu Ratu Isabella dan Raja Portugal iaitu Putera Henry bertanggungjawab memberi galakan kepada usaha penjelajahan.

-          persaingan antara kuasa-kuasa di Eropah untuk mendapatkan tanah Jajahan.

-          perdagangan rempah ratus yang menguntungkan mendorong kuasa Sepanyol dan Portugal untuk menjelajah di Timur.

-          Semangat keagamaan menyebabkan pihak penguasa gereja menekankan usaha menyebarkan Agama Kristian ke seberang laut.

-          Pentadbiran/Monarki baru di England, Perancis dan Belanda telah mengalakkan penjelajahan ke seberang laut.

1 isi 2 markah. Mak 8/8

(ms. 224-225)

7 a)  Nyatakan ciri-ciri Negara dan bangsa dalam kesultanan Melayu Melaka.

(12 markah)

 

-          Wilayah Pengaruh iaitu kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya diterima umum.

-          rakyatnya taat setia, menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja.

-          kedaulatan iaitu kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah Negara atau pemerintah.

-          Pemerintah menggunakan segala kuasa yang dimiliki.

-          Pemerintah yang menggubal undang-undang dan menguatkuasakannya.

-          mempunyai Lambang Negara sebagai simbol atau identiti sesebuah Negara.

-          contoh lambang Negara : Alat kebesaran sultan seperti Nobat, Wama, bahasa, dan adat-istiadat istana.

-          keunggulan undang-undang dalam pemerintahan.

-          Terdapat dua sumber undang-undang bertulis iaitu hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.

-          Rakyat ialah penduduk sesebuah Negara yang terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut.

-          Kerajaan wujud apabila adanya raja.

-          raja atau sultan mempakan pemerintah tertinggi

-          dibantu olehpembesar berempat iaitu bendahara, temenggung, laksamana dan penghulu bendahari.

 

1 isi 2 markah. Mak 12/12

(ms 75-76)

 

b) Nyatakan perbezaan bidang tugas antara Undang, Lembaga dan Buapak dalam sistem pemerintahan adat perpatih di Negeri Sembilan.

(8 markah)

Undang    - Melantik Yans Divertuan Besar sebagai pemerintah.

- ketua setiap luak atau daerah atau jajahan

 

Lembaga  - merupakan ketua suku anggota masyarakat.

        - setiap lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing.

- berkuasa memilih individu yang layak menjadi undang.

 

Buapak     - merupakanketuaperM/

- menjadi tempat rujukan setiap anggota Perut.khususnya yang berkaitan dengan adat.

 

1 isi 2 markah. Mak 8/8

(m.s 88)

 

8 a)  Bincangkan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1946.

(l0 markah)

 

-          Sebagai persediaan membentuk kerajaan sendiri.

-          NNMB dan NNMTB serta dua Negeri Selat disatukan

-          Melahirkan pentadbiran yang licin dan berkesan.

-          Untuk mengimbangi pembangunan ekonomi di Negeri-Negeri Melayu

-          Memastikan sumber tenaga dan pelaburan di Tanah Melayu tidak terbantut

-          Men]ammpenguasaan British secara berterusan terhadap sumber ekonomi

-          Mengawal kuasa politik orang Melayu.

-          Menjimatkan kos pentadbiran.

-          Membentuk bangsa Malayan Union.

-          Melahirkan taat setía golongan pendatang kepada Malayan Union.

 

1 isi 2 markah. Mak 10/10

(m.s 95)

b) Nyatakan sebab-sebab Orang Melayu menentang Malayan Union.

(l0 Markah)

 

-          Kuasa raja-raja Melayu sebagai ketua Orang Melayu dan ketua agama Islam terhakis.

-          kuasa diambil alih oleh Gabenor Malayan Union.

-          Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang (Jus Soli ) ditolak oleh orang Melayu.

-          Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu menerusi ugutan.

-          Raja-raja Melayu tidak diberi masa yang cukup untuk menimbangkan baik-buruknya perlembagaan Malayan Union.

-          Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun mereka.

-          Malayan Union tidak menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.

-          Malayan Union tidak menenmaAgama Islam sebagai Agama rasmi.

 

1 isi 2 markah. MaklO/10

(ms98-99)

 

9 a)  Huraikan ciri-ciri Sistem Ahli yang dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955 di Tanah Melayu.

( l0 markah)

 

-          satu sistem kabinet bayangan.

-          terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegangyawate/i yang dibentuk.

-          Anggotanya dikenali sebagai AhlL

-          Perlantíkan ahli dibuat oleh pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.

-          Ahlinya terdiri daripada sembilan anggota iaitu 5 orang penduduk tempatan dan 4 orang pegawai British

-          Lima orang penduduk tempatan terdiri daripadanya tiga orang Melayu, satu orang Cina dan Satu orang India.

-          Ahli-ahli diletakkan dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British

 

1 isi 2 markah. Mak 10/10

(m.s 117)

 

b)  Bincangkan kepentingan Sistem Ahli kepada sistem pentadbiran negara.

( l0 markah)

 

-          Merupakan asas penting untuk melatíh orang tempatan mentadbir Negara sendiri.

-          Merupakan detik permulaan ke arah perpaduan kaum di Tanah Melayu,ini kerana ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum.

-          Asas utama untuk mendapat sokogan seluruh penduduk Tanah Melayu

-          menjadi faktor penentu kemerdekaan yang bakal dicapai.

-          Membenkanpendedahan kepada penduduk tempatan untuk menerajui kerajaan walaupun masih dikuasai British.

-          Asas kepada terbentuknya Pakatan Murni semua kaum di Tanah Melayu.

 

1 isi 2 markah. 10/10

(m.s 119)