Make your own free website on Tripod.com


<<This message will be removed when you register >>


Latihan Bab 8 Tahap I
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
1. Mengapakah wujudnya Tahap Pertama (1956-1970) dan Tahap Kedua (1971-1990) dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun negara kita?

Zaman Darurat
Kemelesetan ekonomi dunia
Peristiwa 13 mei 1969
Penubuhan Malaysia

2. Tumpuan utama Rancangan Pembangunan Lima Tahun sebaik sahaja negara mencapai kemerdekaan ialah

keselamatan negara
membayar hutang negara
mempelbagaikan hasil negara
pembangunan luar bandar

3. Agensi pelaksanaan utama dalam Rancangan Malaya Pertama ialah

UDA
FELDA
PNB
KEJORA

4. Apakah matlamat pembukaan tanah secara besar-besaran yang dijalankan oleh FELDA?

Menyediakan petempatan baru
Mengeluarkan hasil hutan
Meneroka kawasan perhutanan
Membuka bandar baru

5. Antara Rancangan Pembangunan Lima Tahun berikut, yang manakah merupakan usaha untuk mencapai integrasi nasionmal?

Rancangan Malaya Kedua
Rancangan Malaysia Pertama
Rancangan Malaysia Kedua
Rancangan Malaysia Ketiga

6. Apakah matlamat utama Dasar Ekonomi Baru (DEB)?

Meningkatkan kesetiaan rakyat
Menjadikan Malaysia negara industri
Membasmi kemiskinan
Mengurangkan pengaruh Parti Komunis Malaya

7. DARA, KEJORA, KESEDAR dan KETENGAH merupakan agensi-agensi di bawah program

pembangunan wilayah
pembangunan luar bandar
pembangunan tanah pinggir
pembangunan pekebun kecil

8. Rancangan Malaysia Keempat (RMK4) agak berbeza daripada rancangan pembangunan sebelumnya. Apakah tumpuan RMK4?

Pembukaan bandar baru
Mempelbagaikan hasil pertanian
Memajukan industri pelancongan antarabangsa
Memodenkan sektor industri berat berteknologi tinggi

9. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sistem ekonomi moden?

Penggunaan upah
Gunatenaga yang ramai
Penggunaan teknologi maklumat
Pengurusan yang cekap

10. Penduduk peribumi di Tanah Melayu terus ketinggalan dalam sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sering dikaitkan dengan

aktiviti ekonomi saradiri
urusan jual beli kraftangan
penggunaan tenaga tempatan
melibatkan pertanian sahaja

11. Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya jurang perbezaan antara sektor luar bandar dan bandar sebelum kemerdekaan?

Sikap rakyat
Dasar penjajah
Taburan penduduk tidak seimbang
Fahaman politik konservatif

12. Apakah fungsi RIDA?

Pembukaan tanah dan pemodenan pertanian
Membuka petempatan baru kepada golongan miskin
Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam perniagaan
Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam pelaburan saham

13. Apakah kepentingan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar yang dirtubuhkan pada tahun 1959?

Memberi pinjaman kepada penduduk luar bandar
Menyelaraskan peranan agensi-agensi pembangunan luar bandar
Menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan luar bandar
Mengimbangi pembangunan bandar dan bandar

14. Mengapakah Rancangan Malaya Pertama kuirang menggalakkan?

Pelabur British enggan melabur
British masih menguasai ekonomi negara
Negara bergantung kepada pelabur asing
Kejatuhan harga komoditi utama negara

Top